KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Toroslar Modern Özel Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hasta kayıt işlemleri sırasında kimlik teyidinin yapılabilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları ile özel kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • İş başvurusu ve işe alım süreçleri ile diğer insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurumları ile özel kuruluşlar ve gerçek kişiler ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi alışverişinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmet satış süreci sonrasında destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin ve iç denetimin sağlanması,
 • Taşınır mal ve kaynakların ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Yönetim faaliyetlerinin ve finans, muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim ve erişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibinin yapılabilmesi
 • Telefonla randevu işlemlerinin ve görüşme taleplerinin yürütülebilmesi

amaçlarıyla toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü gibi yetkili kamu kurum kuruluşları ile iş ilişkisi içerisinde olduğumuz özel sağlık kuruluşlarına, eczane ve laboratuvarlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, Şirketimizin avukatlarına, mali müşavirimize, bankalara, gerekli olması durumunda adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca bu işlemlerin yapılması esnasında, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Microsoft tabanlı e-mail sistemi olan “Outlook”un kullanılması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; ticari faaliyetimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir. Outlook kullanımı dolayısıyla gerçekleşen yurt dışı aktarımlar için ise KVKK’nın 9. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesine istinaden, haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede yazılı olarak Toroslar Modern Özel Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine yapacağınız başvurular için;

Şirketimizin İnsan Kaynakları Biriminde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nun temin edilmesi, gerekmektedir.

Ayrıca haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle de Şirketimize iletebilirsiniz.