Ağır ve Tehlikeli İş Raporu

Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu 7 gün 24 saat verilmektedir

Ağır ve tehlikeli İşler Yönetmeliği, 8 Şub 2013 – Tarihli 28553 sayılı Resmi Gazetede

Ağır ve tehlikeli işler raporu, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği ekinde yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunda  küçük değişiklikler ile yerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu kullanılmaya başlanmıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin kaldırılmasıyla artık Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu, İşe Giriş Sağlık Raporu adıyla değişmiş bulunmakla birlikte, sadece sanayiden sayılan ve belli bir sınır çerçevesinde yer alan iş kollarında değil, tüm işlerde çalışacak ve çalışanlar için mevzuatta belirlenen süreler ile işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu kapsamı genişletilmiştir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

 

EK-II  de belirtilen laboratuvar bulguları aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Biyolojik analizler

– Kan

– İdrar

  1. b) Radyolojik analizler
  2. c) Fizyolojik analizler

– Odyometre

– SFT

  1. d) Psikolojik testler
  2. e) Diğer