İşe Başlama ve İş Görmezlik Raporu

İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesi

5510 sayılı Kanunun 18 . maddesine göre iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi sırasında işverenlerce vizite kağıdı ile Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık tesislerince 29.09.2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan İş Göremezlik Belgesi (EK-11/A) ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdının (EK-ll/B) düzenlenmesi gerekmekte idi.

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini yürürlükten kaldıran 25.03.2010 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde, istirahat raporlarının düzenlenmesine ilişkin bölüm ve bu konu ile ilgili ekler bu Tebliğden çıkarılmıştır.

Ancak, iş bu Genelge ekinde de yer alan “İş Göremezlik Belgesi” ile “Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı”nm kullanımına devam edilecektir. Söz konusu belgeler Kurumumuz portalında (http://www.sgk.gov.trForm ve Dilekçeler bölümünde de yayınlanmış olup, bahse konu belgeler buradan da temin edilebilecektir.

Ayrıca, Kurumumuzca sağlık hizmet sunucularına sevk işleminde vizite kağıdı uygulamasına son verildiğinden, sigortalıların bağlı oldukları sosyal güvenlik il müdürlüklerinin/sosyal güvenlik merkezlerinin tespiti için sağlık hizmeti sunucuları hekimlerince iş göremezlik belgesinin düzenlenmesi sırasında, Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların bağlı bulundukları müdürlüğün/merkezin sorularak iş göremezlik belgesinin I . Bölümünün 1 numaralı hanesine mutlaka bu müdürlüğün/merkezin ismini yazmaları, Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıdan yeterli bilgileri temin edilemeyenlerin sağlık tesislerince Kurumumuz “www.sgk.gov.tr” internet adresinde “Çalışan/Hizmet Hesabı” ekranına T.C. Kimlik Numarası girilerek il/şube bölümünden ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün ait olduğu üniteye gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumca yetkilendirilen ünitelerin bölgesi dahilindeki işyeri hekimleri ile tüm sağlık tesislerinin iş göremezlik belgesindeki müdürlük adı bölümünün doldurulması, yukarıda belirtilen belgelerin kullanımı ve formların arka yüzlerindeki açıklamalar doğrultusunda düzenlenmesi konusunda bilgilendirilmeleri ve işyerleri itibari ile ünite görev alanlarının söz konusu sağlık tesislerine bildirilmesi sağlanacaktır.