GÜVENLİK VE ASKERİ SINAV GİRİŞ RAPORU

ÖZEL GÜVENLİK SAĞLIK KURULU RAPORU

          27 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25151 İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği

          BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerde aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerde aranacak sağlık şartlarına, sağlık kurulu raporu alınması ve bu rapora göre yapılacak diğer işlemlere ilişkin hususları kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

          İKİNCİ BÖLÜM

           Aranacak Sağlık Şartları İle Raporlarının Değerlendirilmesi Genel Sağlık Şartları Madde 4 — Özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişiler bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tetkikler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Aranacak sağlık şartları uzmanlık dallarına göre aşağıda belirtildiği şekildedir. a) Genel Dahiliye Bölümü Sağlık Şartları; 1) Hematoloji, onkoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, immünoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden sağlam olacaktır. 2) Müracaatta sağlık kurulu raporu aldırılması sırasında akut enfeksiyon geçirmekte olanlar o dönem için özel güvenlik görevliliğine kabul edilmez. Ancak daha sonra enfeksiyonlarının sekelsiz tam şifa ile sonuçlandığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenler özel güvenlik görevliliğine kabul edilir. 3) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi konulmuş olanlar özel güvenlik görevliliğine kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler özel güvenlik görevliliğine kabul edilir. 4) Hepatit C taşıyıcılarının karaciğer fonksiyon testleri normal olacaktır ve ayrıca karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA sı pozitif olanlar, HIV taşıyıcıları ile sekelsiz olarak iyileşmiş olsalar da postprimer tbc. geçirmiş olanlar özel güvenlik görevliliğine kabul edilmezler. 5) Şifa ile sonuçlanmış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. b) Kardiyoloji Bölümü Sağlık Şartları; 1) Kardiyolojik yönünden sağlam olacaktır. 2) Şifa ile sonuçlanmış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. c) Solunum Sistemi Bölümü Sağlık Şartları; 1) Solunum sistemi yönünden sağlam olacaktır. 2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. d) Nöroloji Bölümü Sağlık Şartı; Tam ve sağlam olacaktır. e) Ruh Sağlığı Bölümü Sağlık Şartları; 1) Tam ve sağlam olacaktır. 2) Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal rahatsızlık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. f) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları; 1) Sağlam olacaktır. 2) İşitme kaybı bulunmayacaktır. 3) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. g) Ağız ve Diş Yapısı Bölümü Sağlık Şartları; 1) Ağız yapısını ve konuşma işlevini bozucu nitelikte ağız ve diş hastalığı bulunmayacaktır. 2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. h) Göz Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları; 1) Gözler ve çevresi haricen normal olacaktır. 2) İschihara kitabı ile yapılan muayenesinde diskromatopsi bulunmayacaktır. 3) Her iki gözde görme güçleri toplamı, düzeltmeden önce ve/veya sonra en az 16/20 olacaktır. Sadece gözlerden birinin en az görmesi 7/10 dan daha az olamaz. 4) En az bir gözün görmesi 7/10, diğer gözün görmesi 9/10 olabilir. 5) En az bir gözün görmesi 8/10, diğer gözün görmesi 8/10 olabilir. 6) Gözlerde en çok 3.00 diyoptriye kadar miyopi, 1.50 diyoptriye kadar miyopik astigmatizma bir arada bulunabilir. 7) Gözlerde en çok 2.00 diyoptriye kadar hipermetropi, 1.00 diyoptriye kadar hipermetropik astigmatizma bir arada bulunabilir. 8) Sadece astigmatı olanlarda silindirik değer, miyop astigmatlarda 2.50 diyoptriyi, hipermetropik astigmatlarda 1.75 diyoptiriyi geçemez. 9) Mikst astigmatlarda hipermetropiye transpozisyon sonrası toplam değer +1.50 diyoptiriden fazla olamaz. 10) Binoküler vizyon bulunmalıdır ve binoküler görme alanı 45-60 derece olmalıdır. 11) Fonksiyonel aktivitede zaaf yaratmayan şifa ile sonuçlanmış tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. i) Ürogenital Sistem Bölümü Sağlık Şartları; 1) Üriner ve genital sistemler yönünden sağlam olacaktır. 2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. j) Genel Cerrahi Bölümü Sağlık Şartları; 1) Sağlam olacaktır. 2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. k) Cilt Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları; 1) Deri ve eklerine ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı bulunmayacaktır. 2) Fiziksel aktiviteyi kısıtlayacak kalıtsal veya edinsel bir anomalisi bulunmayacaktır. Yerleşim yeri itibariyle organ fonksiyon bozukluğuna yol açan keloid, skatris ve benzeri hastalıklar bulunmayacaktır. 3) Fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir. l) Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Sağlık Şartları; Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmasına engel kalıcı sekel bırakmamış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan geçirilmiş ortopedik hastalık veya ameliyatlar engel değildir. m) Boy, Kilo ve Yaş Şartları; 1) Boyu erkeklerde 165 cm. bayanlarda 160 cm. den kısa olanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar. 2) Beden kitle indeksi 15 in altında ve 30 un üstünde olanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar. 3) Bayanlarda 18 yaşını, erkeklerde 22 yaşını doldurmayanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar. Özel Şartlar Madde 5 — Kurum ve kuruluşlar bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarına ilave olarak işyeri çalışma ortamları ile ilgili mevzuatında aranan özel sağlık şartlarını da isteyebilir. Aday görev yapacağı işyeri ile ilgili varsa mevzuatlarında aranan özel sağlık şartlarına da sahip olmalıdır.

          Yapılacak Tetkikler Madde 6 — Yapılacak tetkikler şunlardır; a) Tam kan sayımı, b) Sedimantasyon, c) Tam İdrar tetkiki, d) Serum biyokimyası, 1) AKŞ, 2) Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri. e) Seroloji, 1) VDRL veya RPR, 2) HbsAg, 3) HIV I - II Ag, 4) Anti HCV, f) EKG, g) Mikrofilm veya ön – arka akciğer grafisi. Rapor Aldırılması Madde 7 — Özel güvenlik görevlisi adaylarının göreve başlamadan önce tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarından bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarına uygun ve sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olmasında sakınca yoktur kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekir.  Önceden Askerliğe Elverişli Değildir kararlı rapor almış olanlar müracaat dilekçelerinde bu hususu ayrıca belirtirler. Sağlık kurulu raporu aldırmak üzere hastaneye sevk eden kurum, şahsın geçmişinde askerliğe engel olan rahatsızlığını da belirtir. Askerliğe Elverişli Değildir raporu almış olanlar müracaat dilekçelerinde bu hususu ayrıca belirtmemişler ise sonuçta sağlık şartları özel güvenlik görevlisi olmaya uygun olsa dahi yanlış beyanda bulunmaktan dolayı göreve kabul edilmez. Alacakları sağlık kurulu raporu göreve başlayıncaya kadar 6 (altı) ay geçerli kabul edilir. Bu süreyi aşmış olan raporlar valilikler tarafından kabul edilmez.                          Raporların Değerlendirilmesi Madde 8 — Özel güvenlik görevlisi adaylarının bu yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince alınan sağlık kurulu raporları Valiliklerce incelenir. Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olarak aldıkları sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olmasında sakınca yoktur kararlı sağlık kurulu raporu sahipleri için göreve başlatma işlemleri yapılır. Valilikler; tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporundaki teşhise katılmadığı yada teşhis için ilgilinin sağlık durumunun daha detaylı incelenmesini istediği takdirde yada herhangi bir nedenle sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olamaz raporuna itiraz edilmesi halinde, bu kişiler Valiliklerce danışman hastanelere sevk edilir. Danışman hastaneden verilen sağlık kurulu raporu kararına göre bu kişilerin işlemleri devam ettirilir.                          Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışanların Raporlarının Ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi Madde 9 — Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşun işyeri hekimince verilir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin sağlık durumları bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşun işyeri hekimince takip edilir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin hastalık, kaza, yaralanma, Askerliğe Elverişli Değildir kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları istirahat raporlarının incelemesi işyeri hekimince yapılır.          

             Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin, rapordaki teşhisin önemine ve görevli olunan yerin çalışabilirliliğine göre yada sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olarak çalışma şartlarını kaybettikleri kanaati oluşan özel güvenlik görevlilerine bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş tarafından sağlık kurulu raporu aldırılır ve resmi kanaldan Valiliğe gönderilir. Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki şartlarından herhangi birini kaybettiği, sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olamaz tanımlı sağlık kurulu raporu ile belirlenen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevine Valilik Olur’u ile son verilir.

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN